Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW W POŚREDNICTWIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Administratorem danych osobowych:dministratorem Państwa danych osobowych jest Romuald Chruścicki Przedsiębiorstwo Handlowe ROMEKS, z siedzibą w 43-100 Tychy, NIP 646-000-34-34 oraz REGON nr 003473006.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą mailową pod adresem romeks@romeks.plub pisemnie na adres siedziby firmy z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

  3. Cele przetwarzania danych osobowych:aństwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług pośrednictwa nieruchomościami, w tym zawierania umów, obsługi transakcji, prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami oraz w celu spełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:odstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy, do której są Państwo stroną, oraz spełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  5. Odbiorcy danych osobowych:aństwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak biura rachunkowe czy dostawcy usług informatycznych. Ponadto, dane mogą być udostępniane instytucjom publicznym lub organom ścigania, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

  6. Okres przechowywania danych osobowych:aństwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Po zakończeniu tego okresu dane mogą być przechowywane jedynie w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:rzysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Dobrowolność podania danych osobowych:odanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa nieruchomościami.

  9. Automatyczne podejmowanie decyzji:dministrator nie podejmuje wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

  10. Ochrona danych osobowych:dministrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy nieuprawnionym ujawnieniem.

Powyższa klauzula informacyjna ma na celu zapewnienie przejrzystości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez firmę świadczącą usługi pośrednictwa nieruchomościami i powinna być udostępniana klientom w sposób dostępny i zrozumiały.